fbpx

Splošni pogoji

Splošni pogoji 2019-11-18T13:36:18+00:00

SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO SPLETNI STRANI NEKSTER (v. 3.1.)

 1. Uporabljeni izrazi in njihov pomen

Nekster – podjetje NEKSTER, finančno upravljanje, d.o.o., P.E.: Vilharjeva cesta 29, Dunajska cesta 151, Ljubljana, 1000 Ljubljana, Matična številka: 6098371000, ki ga zastopa direktor Nejc Apšner in direktor Aleksandar Zečevič

Posojilo – sredstva, ki jih posojilodajalec posodi posojilojemalcu v postopku, določenem v posojilni pogodbi.

Posojilna pogodba – pogodba, sklenjena med posojilojemalcem in posojilodajalcem o izdaji posojila posojilojemalcu.

Posojilodajalec – pravna oseba, ki je posojilojemalcu izdala posojilo na podlagi posojilne pogodbe.

Posojilojemalec – oseba, ki je z posojilodajalcem sklenila posojilno pogodbo.

Aplikacija – aplikacija NEKSTER, s katero NEKSTER zagotavlja pravice dostopa investitorjem do njihovih investitorskih profilov ali individualno funkcijo investitorskega profila preko mobilne naprave.

Asignant (odstopnik terjatve oz. nakazovalec)  – upnik, ki v skladu s pogodbo o odstopu terjatev prenese na asignatarja terjatev do posojilojemalca na podlagi posojilne pogodbe.

Pogodba o odstopu terjatve – pogodba, ki jo skleneta asignant in asignatar, pri čemer asignant proti plačilu prenese terjatev zoper posojilojemalca na asignatarja.

Bančni račun prejemnika – tekoči (transakcijski) račun pri kateri koli kreditni instituciji, registrirani v Republiki Sloveniji, podružnici tuje kreditne institucije v Sloveniji ali kreditne institucije, registrirane v drugi državi članici Evropske unije, odprt na ime asignatarja.

Asignatar (prejemnik nakazila) – fizična oseba ali pravna oseba, ki je pridobila pravico do terjatve proti posojilojemalki na podlagi pogodbe o prenosu.

Cenik – stroški, navedeni na spletni strani, ki jih mora investitor plačati NEKSTER-ju za zagotovitev storitev v povezavi s terjatvijo in druga opravila NEKSTER.

Investitor – fizična oseba ali pravna oseba, ki se je prijavila na spletni strani kot investitor in želi od  asignanta odkupiti terjatve do posojilojemalca, ki so ponujene na spletni strani, vključno s fizično ali pravno osebo, ki je odkupila terjatev, ali prejemnika, ter fizično ali pravno osebo, ki je na spletni strani registrirana kot investitor in je prodala terjatev.

Identifikacijska številka investitorja – številka, ki jo investitorju dodeli NEKSTER in je potrebna za nadaljnjo identifikacijo investitorja, in jo je treba navesti pri nakazilu sredstev, namenjenih za investiranje – stanje profila investitorja.

Bančni račun investitorja – tekoči (transakcijski) račun pri katerikoli kreditni instituciji registrirani v Republiki Sloveniji, podružnici tuje kreditne institucije v Sloveniji, ali kreditne institucije registrirane v drugi državi članici Evropske unije, ki je odprt v imenu investitorja.

Profil investitorja – Operativna platforma registrirana na spletni strani, ki je na voljo investitorju po registraciji na spletni strani (z elektronskim naslovom in geslom). Profil Investitorja med drugim vsebuje informacije o transakcijah, ki jih izvaja Investitor, in stanje profila investitorja.

Stanje profila investitorja – znesek sredstev, ki se šteje kot predujem, ki ga investitor nakaže za plačilo cene terjatve, tj. nakupa terjatve. Informacije o stanju profila investitorja se navedejo v profilu Investorja na spletni strani. Stanje profila investitorja se lahko poveča, zmanjša, lahko se odtegnejo kakršni koli odbitki, tudi pri izplačilu Investitorju, z njim pa se lahko sprejmejo tudi drugi ukrepi v skladu s postopkom, določenim v pogodbi in / ali zakonu. Občasno ima lahko profil investitorja negativno stanje, ki pa se šteje za dolg investitorja do NEKSTER-ja, ki ga mora investitor poravnati takoj.

Upnik – fizična oseba ali pravna oseba, ki ima pravico terjati posojilojemalca skladno s posojilno pogodbo v celoti ali v katerem koli njenem delu.

Pogoji uporabe spletne strani – Ti pogoji in določila uporabniške pogodbe NEKSTER na spletni strani in pogoji uporabe spletne strani, opisani v drugih pogodbah med NEKSTER-jem in investitorjem, ter drugi pogoji, ki so določeni na spletni strani, ki zavezujejo vsakega investitorja.

Pogodba o uporabi spletni strani (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) – pogodba med NEKSTER-jem in investitorjem o postopku uporabe spletne strani in profila investitorja v skladu s pogodbo in pogoji uporabe spletne strani.

Spletna stran – Spletna stran z naslovom www.nekster.eu, kjer se lahko fizične in pravne osebe registrirajo kot investitorji, ustvarijo profil investitorja in kjer objavljajo informacije o nakupu posojil in terjatev. Aplikacija se za potrebe pogodbe šteje za sestavni del spletne strani.

Servisiranje (podpora) terjatev – dejavnosti, ki jih NEKSTER izvaja v skladu in v povezavi s Pogodbo in  pogodbo o odstopu terjatve, prodaji terjatev, prenosu sredstev na asignatarja in drugih dejavnosti, navedenih na spletni strani.

Cena terjatve – plačilo, ki jo asignatar plača asignantu za terjatev. Cena terjatve je določena v glavnih pogojih Pogodbe o odstopu terjatve.

Terjatev – terjatev proti posojilojemalcu, ki izhaja iz posojilne pogodbe, kot je določeno v glavnih pogojih pogodbe o odstopu terjatve v celoti ali v kateremkoli njenem delu. Znesek terjatve je določen v glavnih pogojih Pogodbe o odstopu terjatve.

Vloga za registracijo – Vloga, ki jo fizična oseba ali pravna oseba na spletni strani izpolni za registracijo kot investitor.

Tretja oseba – vsaka fizična oseba ali pravna oseba, ki ni pogodbenica pogodbe

 

 1. Investitorjeva registracija na spletni strani

2.1. Za registracijo na spletni strani in oblikovanje profila investitorja mora investitor na spletni strani izpolniti prijavo za registracijo in sprejeti pogoje pogodbe in pogoje uporabe spletne strani.

2.2. Investitor mora ravnati v skladu z in potrjuje ter jamči, da je v trenutku predložitve prijave za registracijo, tekom registracije na spletni strani in med celotnim časom uporabe profila investitorja, skladen naslednjimi merili:

2.2.1. investitor je fizična oseba ali pravna oseba;

2.2.2. če je investitor fizična oseba, mora biti star vsaj 18 (osemnajst) let;

2.2.3. odprt tekoči (transakcijski) račun v kreditni instituciji, registrirani v Republiki Sloveniji, podružnici tuje kreditne institucije v Sloveniji ali katere koli kreditne institucije, registrirane v kateri koli drugi državi članici Evropske unije;

2.2.4. ima pravno in poslovno sposobnost in njegova pravna in poslovna sposobnostni bila omejena;

2.2.5. ni pod vplivom alkoholnih, narkotičnih, psihotropnih ali drugih opojnih snovi;

2.2.6.  ni bil sprožen stečajni postopek ali kakršenkoli podoben postopek;

2.2.7. ima potrebna dovoljenja in soglasja, če je to potrebno, da se lahko registrira na spletni strani, sklene pogodbo o odstopu in deluje skladno s pogodbo in pogodbo o odstopu terjatev;

2.2.8. predložene informacije v vlogi za registracijo in tudi v času veljavnosti pogodbe, so resnične in točne;

2.2.9. je upravičenec transakcij, ki jih izvaja na spletni strani.

2.3. NEKSTER, po prejemu prijave investitorja za registracijo in njeni potrditvi, oblikuje profil Investitorja na spletni strani in investitorju dodeli identifikacijsko številko Investitorja.

2.4. Storitve, navedene na spletni strani, lahko prejmejo registrirani investitorji le v skladu s pogoji  pogodbe, profil investitorja pa sme uporabiti le registrirani investitor sam, ki se pred uporabo profila investitorja identificira z navedbo svojega e-poštnega naslova in gesla.

2.5. NEKSTER ni dolžan registrirati investitorja in lahko zavrne registracijo Investitorja brez obrazložitve.

 1. Identifikacija investitorja in sklenitev pogodbe

3.1. NEKSTER ima pravico opraviti identifikacijo Investitorja na podlagi prvega nakazila za povečanje stanja profila Investitorja, ki se opravi na način, določen v pogojih uporabe spletne strani.

3.2. Investitor mora NEKSTER-ju v elektronski obliki predložiti kopijo svojega veljavnega osebnega dokumenta, ki ga naloži preko označenega mesta v  profilu investitorja na mestu. NEKSTER lahko preveri veljavnost osebnega dokumenta. NEKSTER ima pravico prepovedati investitorju, da odkupuje terjatve, dokler Investitor NEKSTER-ju ne predloži kopije svojega veljavnega osebnega dokumenta in dokler NEKSTER  ne preveri njegove veljavnosti.

3.3. Za namene identifikacije si NEKSTER pridržuje pravico, da od investitorja zahteva dodatno identifikacijsko dokumentacijo ali dodatne informacije, ki bi potrdile identiteto investitorja oz. druge informacije o investitorju.

3.4. NEKSTER ima pravico enostransko spreminjati pravila identifikacije Investitorja in postopek identifikacije ter določiti dodatne zahteve za identifikacijo Investitorja.

3.5. S tem ko investitor odda vlogo za registracijo in nakaže sredstva iz svojega bančnega na NEKSTER-jev bančni račun, sklepa pogodbo, uporablja spletno stran in druge storitve, ki so ponujene skladno s pogodbo in pogoji uporabe spletne strani.

3.6. Pogodba med NEKSTER-jem in investitorjem začne veljati od trenutka, ko je investitor na spletni strani sprejel pogoje uporabe spletne strani, NEKSTER pa je identificiral Investitorja.

3.7. Investitor je obveščen o sklenitvi pogodbe s prejemom elektronskega sporočila. Profil investitorja vsebuje označbo, da je bila pogodba sklenjena.

3.8. Investitor se lahko seznani s sklenjeno pogodbo, ter z vsemi opravljenimi in odobrenimi dejavnostmi na spletni strani, vključno s sklenjenimi pogodbami, v svojem profilu Investitorja.

3.9. Overitev investitorja v profilu investitorja izvede investitor sam z vnosom svojega e-poštnega naslova in gesla.

3.10. Investitor ne sme razkriti svojega gesla za profil investitorja tretjim osebam. V primeru, da je bilo geslo razkrito tretji osebi, ga je investitor dolžan takoj spremeniti in o tem nemudoma obvesti NEKSTER z zahtevo po blokadi profila do spremembe gesla.

3.11. Če je investitor pravna oseba, ki je vložila vlogo za registracijo in je iz lastnega bančnega računa prenesla sredstva na NEKSTER-jev bančni račun, ima NEKSTER pravico identificirati zakonitega zastopnika investitorja oz. drugo fizično osebo, ki je upravičenec investitorja, in identificirati ustrezno pravno osebo kot investitorja.

 1. Stanje profila investitorja

4.1. Za nakazilo sredstev na profil investitorja, investitor nakaže sredstva na NEKSTER-jev bančni račun. NEKSTER po prejemu sredstev poveča stanje profila investitorja za vsoto zneska prejetih sredstev.

4.2. Namen nakazila sredstev na profil investitorja je investiranje na spletni strani in druga plačila skladno s pogodbo. Pozitivno stanje profila investitorja se šteje kot predplačilo investitorja NEKSTER-ju za namen nakupa terjatev s postopkom predpisanim v pogodbi. Negativno stanje profila investitorja je dolg do NEKSTER-ja, ki ga mora investitor na zahtevo NEKSTER-ja plačati takoj.

4.3. Investitor lahko nakaže sredstva na profil investitorja le v svojem imenu in le z lastnega bančnega računa. Od drugega nakazila sredstev pa lahko nakazilo izvede tudi s strani drugih ponudnikov plačilnih storitev.

4.4. Za nakazilo sredstev na profil investitorja mora investitor v nalogu navesti identifikacijsko številko Investitorja.

4.5. Če NEKSTER od investitorja prejme plačilo, ki ga ni mogoče identificirati kot tistega, ki ga je izvedel investitor za nakazilo sredstev na profil investitorja, se takšno plačilo ne bo štelo za prejeto in nadaljnja nakazila sredstev na profil investitorja ne bodo možna, dokler NEKSTER ne identificira tega plačila. NEKSTER ima pravico do vračila nakazila, ki ga ne more identificirati.

4.6. Stanje profila investitorja se lahko poveča tudi v vrstnem redu, ki ga določajo pogodbe o odstopu terjatev, ko se stanje profila investitorja poveča za prejeta nakazila v skladu s pogodbo o odstopu terjatev.

4.7. Investitor ne sme zahtevati nobenih plačil obresti od NEKSTER-ja, vključno z zakonitimi obrestmi ali kakršnimkoli drugim obrestovanjem stanja profila investitorja.

4.8. Investitor naroča NEKSTER-ju, da uporabi stanje profila investitorja tako, da ga zmanjša v mejah razpoložljivega stanja v skladu s pogoji in določili pogodbe ter v skladu z ukrepi, ki jih investitor izvede v profilu Investitorja.

4.9. Investitor lahko kadarkoli od NEKSTER-ja zahteva, da izplača stanje profila investitorja na bančni račun iz katerega je investitor prej opravljal transakcije na bančni račun NEKSTER-ja.

4.10. Ko NEKSTER prejme zahtevo investitorja glede izplačila zneska stanja profila investitorja in začne z njegovo obdelavo, ima pravico zavrniti kakršnokoli uporabo zahtevanega zneska stanja za investiranje ali sprejemanje drugih ukrepov s tem zneskom.

4.11. NEKSTER mora v roku 2 (dveh) delovnih dni po dnevu, ko se šteje, da je bila investitorjeva zahteva prejeta, zagotoviti izplačilo zahtevanega zneska stanja profila investitorja ali njegovega dela v mejah razpoložljivega stanja. Če ni mogoče izplačati zahtevanega zneska stanja v zgoraj navedenem roku zaradi napake investitorja ali katerega koli drugega razloga izven nadzora NEKSTER-ja, se šteje, da je omenjeni rok podaljšan, dokler niso odpravljene vse ovire, in NEKSTER ne odgovarja za zamudo pri plačilu zaradi teh razlogov.

4.12. Stanje profila investitorja se zmanjša za znesek, ki je bil izplačan investitorju.

4.13. Za zagotovitev izpolnjevanja pogodbe, pogodbe o odstopu terjatev ali katerih koli drugih ukrepov lahko NEKSTER brez predhodnega usklajevanja ali odobritve investitorja zmanjša stanje profila investitorja, tako da preusmeri sredstva na bančni račun NEKSTER-ja ali katere koli druge osebe skladno z dejanji investitorja na spletni strani in na profilu investitorja.

4.14. Investitor zagotavlja, da so vsa nakazana sredstva na profil investitorja zakonitega izvora, ki ga lahko investitor kadarkoli dokaže.

4.15. Investitor je seznanjen s prepovedjo nakazovanja sredstev nezakonitega izvora na svoj profil investitorja. V primeru sumljivih aktivnosti lahko NEKSTER obvesti pristojne organe in blokira dostop investitorja do profila investitorja.

4.16. Če je profil investitorja zaprt in / ali izbrisan na pobudo NEKSTER-ja, lahko NEKSTER brez predhodnega opozorila ali koordinacije z investitorjem izplača znesek celotnega stanja na katerikoli investitorjev bančni račun, iz katerega je investitor predhodno opravil prenos sredstev na NEKSTER.

4.17. NEKSTER izpolni svoje obveznosti glede izplačila sredstev investitorju, ko po lastni presoji izplača sredstva kateregakoli bančnega računa NEKSTER-ja. NEKSTER ne prevzema odgovornosti za dobroimetje teh sredstev na bančnem račun Investitorja. Če so sredstva po nakazilu investitorju vrnjena NEKSTER-ju iz kakršnegakoli razloga, NEKSTER ni dolžan obvestiti investitorja o vrnitvi sredstev. V vsakem primeru mora investitor sam preveriti podatke o prejemu sredstev in zagotoviti, da lahko sprejme nakazilo sredstev, ki ga je opravil NEKSTER na bančni račun s katerega je NEKSTER predhodno prejel sredstva od Investitorja.

4.18. NEKSTER je upravičen ne pa zavezan nakazati sredstev na bančni račun investitorja, razen tistega, ki je bil naveden prej, le če investitor potrdi, da so bili vsi bančni računi investitorja, iz katerih je bil prej opravljen prenos sredstev na NEKSTER zaprti in se zato nakazila sredstev ne morejo izvesti.

4.19. NEKSTER ima pravico zadržati sredstva predvidena za izplačilo v primeru terjatev NEKSTER-ja do investitorja, kot tudi stanje profila investitorja.

4.20. NEKSTER je upravičen, da zadrži stanje profila investitorja in / ali sredstva namenjena za nakazilo investitorju v primeru, da je NEKSTER zavezan k zadržanju na podlagi zakona ali drugega pravnega sredstva.

 1. Nakup terjatev

5.1. Ko NEKSTER identificira investitorja, lahko investitor odkupi terjatve ponujene na spletni strani pod pogojem, da je stanje profila investitorja zadostno za nakup izbrane terjatve.

5.2. Pri odkupu terjatev mora investitor upoštevati naslednje pogoje:

5.2.1. Investitor ima pravico izbrati eno ali več terjatev iz sklopa vseh terjatev, ki so na voljo na spletni strani;

5.2.2. Če investitor želi odkupiti le del terjatve, mora navesti znesek, ki ga je  pripravljen plačati za del te terjatve;

5.2.3. Investitor ima pravico odkupiti neomejeno število terjatev zoper posojilojemalca tako v celoti kot v kakršnemkoli deležu;

5.2.4. Investitor lahko odkupi terjatve za znesek, ki ne presega razpoložljivega stanja profila investitorja.

5.3. NEKSTER beleži investitorjeve terjatve za odkup terjatev v kronološkem vrstnem redu, začenši z najstarejšimi. NEKSTER ima pravico spremeniti vrstni red odkupa terjatev.

5.4. Z vložitvijo terjatve za odkup terjatve investitor nepreklicno pooblasti NEKSTER-ja, da uporabi razpoložljivo stanje profila Investitorja, da plača ceno terjatve asignantu.

5.5. Po izbiri terjatve in navedbi cene (s katero investitor soglaša) po kateri bo kupljena terjatev, bo NEKSTER obvestil investitorja na profilu investitorja pri izbranih terjatvah  in investitorju predložil  pogodbo o odstopu terjatev v pregled in odobritev. Če se investitor strinja s sklenitvijo pogodbe to  potrdi v svojem profilu investitorja.

5.6. Pogodba o odstopu terjatev se šteje za sklenjeno v trenutku, ko  investitor potrdi pogoje določene v pogodbi o odstopu terjatve, NEKSTER pa nameni potreben del stanja profila investitorja  asignantu za plačilo terjatve .

5.7. Po sklenitvi pogodbe o odstopu terjatve je sklenjena pogodba o odstopu terjatev na voljo na profilu investitorja za celotno obdobje njene veljavnosti.

5.8. NEKSTER zagotovi informacije o terjatvi, ki je predmet pogodbe o odstopu terjatve na profilu investitorja, ter tudi informacije glede odplačila posojila in razporeda plačil obresti.

5.9. Vse dokumente v zvezi s terjatvijo bo hranil asignant ali druga oseba navedena v pogodbi o odstopu terjatve, in ne ne bodo prenešeni na asignatarja.

5.10. V primeru, da je asignatar odkupil le terjatev, ki izhaja iz posojilne pogodbe in je asignant seznanjen in se strinja, da terjatev ne vključuje vseh terjatev asignanta do posojilojemalca, je NEKSTER upravičen upravljati samo s terjatvami v korist asignatarja za tisti del terjatve do posojilojemalca, ki jo je prevzel asignatar.

5.11. NEKSTER, posojilodajalci in asignanti izvajajo plačila, ki jih opravi posojilojemalec v skladu s pogoji posojilne pogodbe, ter asignatarjem nakažejo vsa prejeta plačila, ki so jim bila naložena, s čimer se poveča njihovo stanje profila investitorja skladno z zneskom in postopkom določenim v pogodbi o odstopu terjatev.

5.12. Pred prenosom prejetih plačil s strani posojilojemalca investitorju v profil investitorja je NEKSTER upravičen zadržati vsa ta plačila  v skladu s cenikom, navedenim na spletni strani.

5.13. Investitor se lahko seznani z vsemi dejanji, ki se izvajajo v profilu investitorja, vključno z opravljenimi in prejetimi plačili, ob upoštevanju omejitev, ki so določene v pogodbi.

5.14. V primeru, da so bila dejanja investitorja pri uporabi profila investitorja zavedene nepravilno, je NEKSTER upravičeno popraviti napake in ustrezno spremeniti profil investitorja.

5.15. V primeru, da NEKSTER ugotovi, da ima profil Investitorja negativno stanje, NEKSTER o tem obvesti investitorja, ki je dolžan poravnati stanje profila Investitorja s takšnim zneskom, ki zadošča za popolno kritje negativnega stanja, najkasneje v roku 5h (petih) dni po prejemu obvestila od NEKSTER-ja.

 1. Avtomatično investiranje

6.1. Investitor ima pravico odkupiti terjatve z uporabo avtomatiziranega odkupa terjatev “Avto invest” (v nadaljnjem besedilu “Avto invest”) v profilu Investitorja.

6.2. Če želi investitor aktivirati Avto invest v profilu Investitorja, mora podati soglasje za sklenitev pogodb o odstopu terjatev v skladu z besedilom pogodbe, ki velja na dan sklenitve zadevnih pogodb o odstopu terjatev, ter soglašati s pogoji v pogodbah o odstopu terjatev skladno z  besedilom pogodbe, ki velja v trenutku aktiviranja Avto investa.

6.3. Aktivacijo Avto investa investitor opravi v svojem profilu investitorja, pri čemer bo NEKSTER nato izbral terjatve za investitorja.

6.4 Investitor mora zagotoviti zadostno stanje profila investitorja za nakup terjatev z uporabo Avto investa.

6.5. Z aktiviranjem  Avto investa  investitor pooblasti NEKSTER za sklepanje pogodb o odstopu terjatev za tiste terjatve, ki ustrezajo parametrom Avto investa določene s strani NEKSTER-ja, zmanjšanje stanja profila investitorja za znesek terjatev, ki ustrezajo tem postavljenim parametrom NEKSTER-ja, in za uporabo sredstev za plačilo cene terjatve asignantom in za registracijo terjatev v profilu Investorja.

6.6. Investitor ima pravico spremeniti ali prekiniti delovanje Avto investa med celotnim trajanjem pogodbe.

6.7. NEKSTER ni dolžan dodatno obveščati investitorja o terjatvah, pridobljenih med uporabo Avto investa in o pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz tega. Investitor se mora seznaniti z dokumenti, obvestili in drugimi informacijami v profilu Investitorja, ki se nanašajo na investitorja in na terjatve, ki jih je po njegovem pooblastilu odkupi NEKSTER v njegovem imenu.

6.8. Investitor je seznanjen in razume, da se lahko pogodbe o odstopu terjatev podpišejo na podlagi pogojev, ki se razlikujejo od tistih, ki so veljali v trenutku aktiviranja  Avto investa, pod pogojem, da so pogodbe od odstopu terjatev vedno skladne z vsaj tistimi parametri, ki jih je odobril investitor med aktiviranjem Avto investa.

6.9. Investitor mora neodvisno spremljati informacije o trenutnih pogojih pogodb o odstopu terjatev, ki so na voljo na spletni strani in profilu investitorja. Če investitor ni predložil zahteve NEKSTER-ju za prenehanje  storitve odkupa terjatev Avto investa, se šteje, da se je investitor seznanil, strinjal z pogoji in sklenil vse pogodbe o odstopu terjatev.

6.10. NEKSTER ni dolžan zagotoviti investitorju možnosti aktiviranja in uporabe Avto investa za odkup terjatev. NEKSTER lahko kadarkoli enostransko brez obrazložitve odpove storitev Auto invest z obvestilom investitorju.

 1. Pravice in obveznosti družbe NEKSTER

7.1. NEKSTER je zavezan k izpolnitvi pogodbe in zagotoviti servisiranje terjatev v skladu s pogoji in določili pogodbe, pogoji in določili pogodb o odstopu terjatev in pogoji uporabe spletne strani.

7.2. NEKSTER bo v skladu s pogodbo servisiral terjatve in izvajal vse dejavnosti v zvezi s servisiranjem v interesu asignatarja.

7.3. Investitor pooblašča NEKSTER-ja, da servisira terjatve v imenu NEKSTER-ja vendar na račun Investitorja.

7.4. NEKSTER ni odškodninsko odgovoren investitorju ali asignatarju, njunim pravnim naslednikom ali dedičem ali katerekoli drugi tretji osebi v primeru, da posojilojemalec v celoti ali v kateremkoli  delu ne izpolni posojilne pogodbe in če se terjatev ne poplača in poravnava.

7.5. NEKSTER opravi plačila v korist asignatarja in zadrži izplačila iz stanja profila investitorja samo v skladu s postopki določenim v pogodbi.

 1. Pravice in obveznosti investitorja

8.1. Investitor potrjuje, da razume določbe pogojev uporabe spletne strani, pogodbe o odstopu terjatev in posojilne pogodbe. Investitor se odpoveduje morebitnim zahtevkom proti NEKSTER-ju na podlagi enostranskih pogojev prej omenjenih pogojev in pogodb.

8.2. Vse dejavnosti, ki se izvajajo v profilu Investitorja, se štejejo za dejavnosti, ki jih opravlja sam investitor in se tako priznajo kot zavezujoče za investitorja.

8.3. Investitor upošteva določbe pogodbe in določbe drugih pogodb, ki so zavezujoče za Investitorja in so sklenjene z NEKSTER-jem.

8.4. Investitor zagotovi zadostno stanje profila Investitorja, tako da se lahko izpolni pogodba in da se lahko pokrijejo vsa plačila, ki izhajajo iz nje.

8.5. Če investitor ni zagotovil zadostnega zneska na stanju profila investitorja, NEKSTER ni dolžan izpolnjevati investitorjevih navodil, transakcij ali plačil.

8.6. Investitor tretjim osebam ne sme razkriti informacij v zvezi s pogodbo, ki bi lahko zadevali interese NEKSTER-ja ali posojilojemalca.

8.7. Investitor se strinja, da ne bo zahteval informacije o samem posojilojemalcu in ne bo začel opravljati drugih dejanj ki niso predmet pogodbe in pogojev povezavi s terjatvijo in / ali ne bo začel izterjave posojila. Asignatar se osebno ali prek drugih pooblaščenih zastopnikov ne more obrniti na posojilojemalca na kakršenkoli način v povezavi s sklenjeno pogodbo o odstopu terjatve in pridobljenimi terjatvami.

8.8. Asignatar ne sme preklicati pooblastila izdanega NEKSTER-ju v zvezi z opravljanjem storitev v povezavi s terjatvami in upravljanjem terjatev v celotnem obdobju veljavnosti pogodbe.

8.9. Brez poseganja v druge obveznosti investitorja določene v pogodbi, investitor:

8.9.1. uporablja spletno stran le za dejavnosti, ki jih dovoljuje spletna stran in pogodba;

8.9.2. zagotovi samo pravilne informacije med registracijo na spletni strani, med uporabo spletne strani in tudi pri sklepanju pogodb z NEKSTER-jem ali komuniciranjem z NEKSTER-jem;

8.9.3. sprejme vse potrebne ukrepe za preprečevanje dostopa tretjih oseb do profila investitorja;

8.9.4. pravočasno in na podlagi rokov, ki jih določi NEKSTER, nudi NEKSTER-ju informacije, ki se zahtevajo v profilu Investitorja in / ali spletni strani.

 1. Cenik in druga plačila

9.1. Investitor nakaže plačilo  NEKSTER-ju za opravljene storitve v povezavi s terjatvijo v skladu s cenikom, ki je objavljen na spletni strani.

9.2. Istočasno s podpisom pogodbe o odstopu terjatev investitor NEKSTER brez predhodnega usklajevanja pooblasti, da za plačila uporabi stanje profila Investitorja v skladu s cenikom, ki je objavljen na spletni strani

9.3. NEKSTER je upravičen, da zadrži plačila v skladu s cenikom, ki je objavljen na spletni strani, iz sredstev, ki jih prejme od posojilojemalca, pred povečanjem stanja profila investitorja za ustrezen znesek.

9.4. Investitor je obveščen in se strinja, da lahko investitorjeva banka za prenos na račun investitorja zadrži provizijo v skladu s pogoji banke in njenega cenika.

9.5. Investitor se zaveda, da obstajajo zakoni in predpisi, ki veljajo za investitorja, vključno z zakoni in predpisi, ki urejajo plačilo davka na dohodke, ki jih investitor prejme za terjatev. Investitor sam je odgovoren za plačilo vseh potrebnih davkov v skladu z zahtevami veljavnih zakonov in predpisov.

 1. Odgovornost

10.1. Pogodbeni stranki sta odgovorni za izpolnjevanje pogojev pogodbe, pogojev uporabe spletne strani in izpolnjevanja obveznosti, ki so tam predpisane.

10.2. Investitor je odgovoren za vso škodo, ki jo povzročijo njegove dejavnosti (dejanja ali opustitve) NEKSTER-ju, posojilodajalcu, posojilojemalcu ali katerikoli tretji osebi.

10.3. NEKSTER je odgovoren samo za  škodo, ki jo zaradi svoje dejavnosti (dejanja ali opustitve) povzroči investitorju, v kolikor je NEKSTER-ju mogoče očitati nastanek takšne škode in le v obsegu stanja investitorjevega profila v trenutku nastanka škode.

10.4. Med izvajanjem te pogodbe, NEKSTER pri uporabi sredstev komuniciranja ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi motenj pri uporabi pošte, elektronskih ali drugih komunikacijskih sredstev, pa tudi tehnične opreme, ki zagotavlja ustrezne storitve NEKSTER-ja, vključno, vendar ne omejeno na napake v komunikaciji, nepravilno delovanje spletne strani, nepravilno delovanje elektronskih izmenjav podatkov in plačilnih sistemov (vključno s sistemi internetnega bančništva) kreditnih institucij.

10.5. NEKSTER ni odgovoren za škodo, ki je bila ali bi lahko bila povzročena investitorju v zvezi s sklenitvijo pogodbe o odstopu terjatev, vključno z posojilojemalčevim neizpolnjevanjem obveznosti iz posojilne pogodbe ter povračilu in poravnavi terjatve.

10.6. Investitor je obveščen in se strinja, da so NEKSTER, posojilodajalci in asignantje odgovorni le za pristnost terjatve. NEKSTER, asignantje ali posojilodajalci ne odgovarjajo in ne morejo biti odgovorni za zavarovanje terjatve in za posojilojemalčevo nezmožnost poravnave terjatve.

10.7. NEKSTER ni in ne more biti odgovoren za obveznost posojilojemalca, da vrne posojilo in poravna terjatev. NEKSTER tudi ni dolžan povrniti ali nadomestiti asignatarja za terjatev, ki ni bila poravnana. Če pa ustrezna pogodba o odstopu terjatve določi obveznost, da NEKSTER ali katera koli druga oseba odkupi terjatev od asignatarja, NEKSTER-ja ali katerekoli druge osebe, ki je zagotovila izpolnjenje obveznosti posojilojemalca, je ta oseba odgovorna za izpolnitev povratnega odkupa in / ali garancijskih obveznosti v skladu s postopkom predpisanim v pogodbi o odstopu terjatev.

10.8. Pogodbeni stranki sta oproščeni odgovornosti zaradi neizpolnjevanja obveznosti, če je prišlo do neizpolnitve zaradi razlogov, ki niso pod nadzorom zadevne pogodbene stranke in so nastali zaradi okoliščin višje sile.

 

 1. Zaupnost in osebni podatki investitorja

11.1. Vse informacije, ki izhajajo iz pogodbe, ki zadevajo posojilno pogodbo ali pogodbo o odstopu terjatve, so zaupne. NEKSTER mora podatke o investitorju in posojilojemalcu posredovati v obsegu, ki je zahtevan in dovoljen s posojilno pogodbo, pogodbo, pogodbo o odstopu terjatve in z zakoni in drugimi predpisi Republike Slovenije.

11.2. Investitor priznava in se strinja, da z registracijo na spletni strani Investitor NEKSTER-ju z izrecnim  soglasjem zagotovi  obdelavo podatkov, če so osebni podatki investitorja v skladu z določbami, ki so vključene v pogodbi in potrjujejo pravilnost  osebnih podatkov.

11.3. Z registracijo na spletni strani investitor soglaša, da NEKSTER dodaja osebne podatke investitorja, ki so na voljo NEKSTER-ju (informacije, ki jih je investitor ob registraciji na spletni strani posredoval, kot tudi informacije, ki so na voljo NEKSTER-ju v zvezi z izvajanjem pogodbe) v bazo podatkov o strankah.

11.4. Za izvajanje pogodbe in za komunikacijo z investitorjem NEKSTER obdeluje osebne podatke investitorja, prav tako pa NEKSTER pa ima pravico obdelovati osebne podatke investitorja za vzpostavitev, dopolnitev, izvajanje in/ali prekinitev pogodbenih odnosov z investitorjem.

11.5. Investitor je bil obveščen in se strinja, da lahko NEKSTER uporablja osebne podatke investitorja, vključno z naslovom, telefonsko številko, e-mail naslovom, da obvesti investitorja o vseh novicah in spremembah storitev, ki jih ponuja NEKSTER, ali pa da se obrne na Investitorja glede izvajanja pogodbe.

11.6. Izjava o varstvu osebnih podatkov NEKSTER, ki je sestavni del teh pogojev podrobneje opredeljuje obdelavo osebnih podatkov investitorja.

 1. Omejevanje, blokiranje in zapiranje profila Investitorja

12.1. NEKSTER ima pravico, da brez predhodnega obvestila omeji investitorjeve možnosti   uporabe spletne strani, blokira profil investitorja ali enostransko odpove pogodbo ter zapre in izbriše profil investitorja, če se zgodi kaj od naslednjega:

12.1.1. če je investitor kršil pogoje pogodbe, pogoje uporabe spletne strani ali pogoje  pogodbe o odstopu terjatve;

12.1.2. če je investitor NEKSTER-ju dal napačne ali nepravilne podatke;

12.1.3. če investitor uporablja spletno stran za nezakonite namene;

12.1.4. če NEKSTER sumi, da investitor za odkup terjatev uporablja premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, financiranjem terorizma ali da je bil sam investitor vpleten v takšne dejavnosti;

12.1.5. če NEKSTER enostransko prekine pogodbe o odstopu terjatev;

12.1.6. če je v skladu z odločitvami, ki zavezujejo NEKSTER na podlagi zakona, sodne ali druge odločbe treba prekiniti sodelovanje z investitorjem.

12.2. NEKSTER ima pravico blokirati profil investitorja, če je geslo vneseno nepravilno 5-krat (petkrat) zapored.

12.3. Če NEKSTER sumi, da investitorjeve dejavnosti na spletni strani in / ali profilu investitorja ne opravlja sam investitor, lahko NEKSTER  zavrne dejanja na spletni strani in profilu investitorja in / ali blokira profil investitorja. V takem primeru ima NEKSTER pravico, da ne odobri nobenih dejanj na spletni strani in profilu investitorja in zadrži profil investitorja zaklenjenega, dokler NEKSTER ne stopi v stik z investitorjem in preveri identiteto investitorja, investitor pa potrdi sprejeta dejanja.

12.4. Brez poseganja v pravice NEKSTER-ja, ki so predpisane v 12.1. členu teh pogojev ima NEKSTER pravico zapreti in izbrisati profil investitorja v naslednjih primerih:

12.4.1. če to zahteva investitor sam;

12.4.2. če investitor ni odkupil nobene terjatve več kot 12 (dvanajst) zaporednih mesecev;

12.4.3. če je postalo stanje na profilu investitorja negativno in ni poravnano v roku kot ga določajo ti pogoji;

12.4.4. če investitor krši pogoje pogodbe;

 1. Začetek veljavnosti in spremembe pogodbe

13.1. Pogodba med NEKSTER-jem in investitorjem je sklenjena, ko investitor na spletni strani potrdi pogoje uporabe spletne strani, pogodbi in ko NEKSTER identificira investitorja.

13.2. Trenutna različica pogodbe in pogoji uporabe spletne strani, ki se občasno spremenijo, so na voljo na spletni strani in / ali na profilu investitorja.

13.3. NEKSTER ima pravico enostransko spreminjati pogodbo in pogoje uporabe spletne strani.

13.4. Investitor mora samostojno in redno spremljati informacije na profilu Investitorja, vključno s spremembami pogodbe in pogoji uporabe spletne strani.

13.5. Če investitor še naprej uporablja storitve, ki so na voljo na spletni strani po začetku veljavnosti sprememb, se šteje, da se je investitor strinjal s spremembami pogodbe in / ali pogoji uporabe spletne strani.

13.6. NEKSTER ima pravico spremeniti stroške opravljanja terjatev in druge stroške, ki so navedeni na spletni strani in so povezani z zagotavljanjem ponujenih storitev, ter določiti dodatne stroške tako, da investitorja o tem obvesti vsaj 10 (deset) dni vnaprej.

 1. Prenehanje pogodbe

14.1. NEKSTER lahko enostransko odpove pogodbo tako, da o tem obvesti investitorja najmanj 10 (deset) dni vnaprej.

14.2. Investitor ima pravico enostransko odpovedati pogodbo in zahtevati izbris profila investitorja, pod pogojem, da investitor nima aktivne terjatve, ki jo servisira NEKSTER, in v skladu s pogodbo investitor nima dolžniških obveznosti do NEKSTER-ja ali kakršnekoli  druge osebe v skladu s pogodbami o odstopu terjatev, ki so vnesene na spletno stran.

14.3. V primeru prenehanja pogodbe skladno s postopkom, ki je določen v teh pogojih, je investitorju zavrnjena uporaba profila investitorja ter možnost odkupa novih terjatev in sklenitev pogodb o odstopu terjatev.

14.4. V primeru prenehanja pogodbe NEKSTR opravi prenos preostalega stanja v profilu investitorja na bančni račun investitorja ter odvede stroške servisiranja terjatev in drugih stroški, če so nastali na podlagi pogodbe in/ali cenika.

14.5. V primeru, da je NEKSTER razglašen za insolventnega:

14.5.1. ne bo mogoče opravljati transakcij na spletni strani in v profilu Investitorja, pogodba se prekine in trenutno stanje na profilu Investitorja se investitorju plača v skladno z relevantno zakonodajo;

14.5.2. investitor prejme informacije o pogodbah o odstopu terjatev, ki so sklenjen in se še vedno na svoj e-mail naslov;

14.5.3. se informacije o investitorju posredujejo asignatarjem (posojilodajalcem) s katerimi je investitor sklenil pogodbe o odstopu terjatev, ki so veljavne za asignatarje (posojilodajalce), da lahko stopijo neposredno  v stik z investitorji in poravnajo obračune pri investitorjih v zvezi s kakršnimi koli plačili  skladno s pogodbo o odstopu terjatve;

14.5.4. to ne bo vplivalo na veljavnost pogodb o odstopu terjatev in druge pravice investitorja, ki izhajajo iz pogodb o odstopu terjatev.

14.6. Za zagotovitev posredovanje informacij, kot določata člena 14.5.2 in 14.5.3 teh pogojev lahko NEKSTER sodeluje s tretjimi strankami / ponudniki storitev.

 1. Druge določbe

15.1. Pogodba se sklene v elektronski obliki v skladu s postopkom, določenim v pogodbi.

15.2. Vse dejavnosti na spletni strani in profilu investitorja se izvajajo z uporabo valute EUR.

15.3. Investitor se strinja, da je NEKSTER upravičen do komuniciranja z investitorjem 1) tako, da pošlje SMS in / ali pokliče mobilno številko investitorja, ki je navedena v profilu investitorja; 2) tako, da pokliče druge številke, navedene v profilu investitorja; 3) s pošiljanjem e-poštnega sporočila na e-poštni naslov, naveden v profilu investitorja; 4) s pošiljanjem redne ali priporočene pošte na naslov investitorja, navedenega v profilu Investitorja. Za poštne pošiljke se šteje, da so bile prejete v roku 3 (treh) dni od oddaje na pošti. Sporočila poslana po elektronski pošti se štejejo za prejeta v roku 24 ur po pošiljanju.

15.4. Vsa obvestila, prijave in informacije, ki so določene v pogodbi, se pošiljajo z objavo na profilu investitorja, na poslovni naslov NEKSTER-ja, ki je naveden na spletni strani ali na NEKSTER-jev e- poštni naslov, naveden na spletni strani. Pošta se šteje za prejeto 5. (peti) dan od oddaje; vsaka elektronska pošta, se šteje prejeta na dan, ko je bila poslana. V primeru pošiljanja elektronske pošte po 17.00 uri ali na dan ki je dela prosti dan ali praznik v Republiki Sloveniji se šteje elektronska pošta kot prejeta naslednji delovni dan.

15.5. Pogodba velja do  izpolnitve vseh obveznostih določenih v tej pogodbi.

15.6. Za vsa pravna razmerja, ki izhajajo iz pogodbe, veljajo zakoni in predpisi Republike Slovenije.

15.7. Vsi spori med pogodbenimi strankami, ki izhajajo iz pogodbe, se rešujejo v skladu s postopkom, določenim v zakonih in predpisih Republike Slovenije

15.9. Investitorja zavezujejo določbe pogodbe v celotnem obdobju veljavnosti pogodbe oz. dokler se profil investitorja ni izbrisan.

15.10. NEKSTER je upravičen dodeliti vse pravice in terjatve, ki jih ima proti investitorju na podlagi pogodbe katerikoli tretji osebi brez predhodnega soglasja investitorja.

15.11. Investitor razume in soglaša, da stanje profila investitorja ni depozit ali in posledično ni predmet jamstvenih shem.

 1. Pooblastilo

16.1. Pogodbe o odstopu terjatev podeljuje pravico posojilodajalcem, da sprejmejo kakršnekoli ukrepe za upravljanje terjatev v imenu investitorja in lahko vključujejo pooblastilo za izvajanje:

16.1.1. upravljanja s terjatvijo zoper posojilojemalca za in v imenu investitorja z uporabo vseh pravic in pooblastil, ki so bile opredeljene s pogodbo o odstopu terjatve;

16.1.2. upravljanja s terjatvijo in sprejemanja vseh potrebnih ukrepov v zvezi z odplačilom posojila in izvrševanjem posojilne pogodbe, dokler se v celoti ne vrne posojilo in ne izpolnijo terjatve v celoti;

16.1.3. brez predhodnega usklajevanja z investitorjem in po lastni presoji posojilodajalca, napravijo spremembe in dopolnitve k posojilni pogodbi, vključno s podaljšanjem roka odplačila posojila, vendar ne več kot za 6 (šest) krat, pri čemer vsako od 6 (šestih) podaljšanj roka odplačila kredita ne sme biti daljše od 30 (trideset) dni, razen če je v pogodbi o odstopu terjatve izrecno določeno drugače.

16.2. Investitor je obveščen, da je pooblastilo vključeno v pogodbi o odstopu terjatve veljavno v celotnem obdobju veljavnosti  pogodbe o odstopu terjatve. Dejavnosti, ki jih opravi posojilodajalec in druge osebe v zvezi s tem so zavezujoče za investitorja, investitor pa se odpove morebitnim zahtevkom do posojilodajalca in drugih oseb v zvezi s tem.

16.3. Z odobritvijo pogojev uporabe spletne strani investitor pooblasti NEKSTER-ja, da sprejme naslednje ukrepe:

16.3.1. izvrši plačilo cene terjatve asignantu z uporabo / zmanjšanjem stanja profila investitorja v ta namen;

16.3.2. porazdeli prejeta plačila za poravnavo terjatev med investitorje (asignatarje) v skladu s sklenjenimi pogodbami o odstopu terjatev

16.3.3. zadrži vsa plačila v zvezi s pogodbo o dostopu terjatve v skladu s cenikom;

16.3.4. da izvede druge ukrepe,  ki jih je upravičen izvajati v imenu investitorja v skladu s pogodbo.

16.4. Investitor je bil obveščen in se strinja, da lahko NEKSTER ali katerikoli posojilodajalec v skladu s pogoji iz pogodbe o odstopu terjatve kadarkoli brez predhodnega opozorila ali dogovora z investitorjem odkupi terjatev od investitorja (asignatarja) s povečanjem stanja na profilu investitorja po ustrezni ceni odkupa , določeni v pogodbi o odstopu terjatve. Če je investitor sklenil pogodbo o odstopu terjatve, ki navaja, da je asignant ali katerakoli druga oseba dolžna odkupiti  terjatev od investitorja, se terjatev v takšnem primeru odkupi ali odtegne od investitorja.

16.5. Investitor je obveščen, da je pooblastilo NEKSTER-ju veljavno v celotnem obdobju veljavnosti pogodbe, zato so dejavnosti, ki jih v zvezi s tem izvaja NEKSTER, zavezujoče za investitorja, investitor pa se odreče zahtevkom proti NEKSTER-ju glede tega.